logo
» GuldVIP » Start » Regler » Forum » Spel » Hjälp » Online     
Viktig info om Pajen
For English, look at the end of this document!

Vi är måna om att våra pajsare ska känna sig trygga, säkra och välkomna.
Var trevlig mot varandra och behandla dina pajkamrater på det sätt som du själv vill bli behandlad - med respekt!
Användarkonton som inte verifieras kommer att raderas.
Var seriös med profilinformationen, trams tolereras inte. En varning och sen raderas kontot, vanligtvis en vecka efter tillsägelse.

Klarar ni inte hantera detta så är inte Pajen platsen för er!


§1 Postning av inlägg

a. Var noga med att posta ditt inlägg i rätt forum. Ditt inlägg skall passa in på ämnet som forumet avser.
b. Om du inte hittar något forum som passar, så skall inlägget postas i Öppna tråden under Övrigt.
c. Vid postning i forum beakta moral och etik.
d. Snusk och nedvärderande inlägg är inte välkommet på Pajen.
e. Om ni klipper och klistrar från mail så se till att all skräpkod rensas innan ni publicerar inlägget.


§2 Rubriken skall visa vad inlägget handlar om

a. Välj en rubrik så att alla kan förstå vad ditt inlägg handlar om, så hjälper du andra pajsare att hitta i forum.
b. Om ditt inlägg är en fråga, avsluta din rubrik med ett frågetecken.
c. Inga udda tecken (typ smilies eller dylikt i rubriken).


§3 Ämnet i tråden

a. Se till att ditt ämne är relevant och utav intresse för andra.
b. Om diskussionen övergår till ett helt annat/nytt ämne än vad rubriken säger skall det startas en ny tråd med ny rubrik.
c. Var noga med svaren på inläggen. Om du har tackat eller suckat svara ej med ett inlägg!
d. Var noga med upphovsrättskyddat material!


§4 Post i mer än ett forum om samma ämne

a. Välj vilket forum du tror passar bäst innan du postar inlägget, posta endast samma ämne i ett forum.
b. Om du postat fel meddela moderator via PM!


§5 Problem i forum

a. Pajens medlemmar äger skyldighet att anmäla regelbrott till moderator eller administratör via PM alt. via rapporteringsknappen som du hittar i varje inlägg.
b. Frågor om borttagningar tas med moderator via PM.
c. Moderator kan när som helst ta bort, ändra eller flytta en rubrik eller ett ämne, detta kan ej överklagas!


§6 Arcaden

a. Spelrekorden är till för att slås, inget gnäll accepteras!
b. Mjölkning av spel är förbjudet, (mjölkning innebär att man medvetet spelar samma spel (med maxpoäng) om och om igen för att skaffa mera smulor). Tar ett spel lång tid att spela anses det inte som mjölkning.
c. Fel i spel skall anmälas i forum, under arcaden och Spel som krånglar!
d. Spelen bör betygsättas av spelaren.
e. Kom ihåg paragraf a, det är helt oacceptabelt med gnäll och därmed punkt!


§7 Varningar och avstängningar

a. pajcafe.se kontrollerar olika aktiviteter som sker, dock med reservation.
b. När något rapporteras kollar vi upp detta, varnar eller kan stänga av personen direkt (s.k. bannar).
c. Avstängningen kan vara temporär eller tillsvidare beroende på vilken regelbrott som begåtts. Det är inte alls något vi strävar efter, men dessvärre oundvikligt i vissa fall.
d. pajcafe.se reserverar sig rätten att radera, redigera, flytta eller stänga ämnen eller inlägg av vilken anledning som helst.


§8 Övriga regler

a. Spridning av upphovsrättskyddat material är förbjudet.
b. Annonser och uppenbar reklam (s.k. spam) är förbjudet och leder till uteslutning för alltid.
c. Personangrepp, hot, hatuttryck, trakasserier, pornografi samt obscena, vulgära och sexuellt förnedrande inlägg är förbjudet i forumen. Brott mot detta kan leda till polisanmälning.
d. Vi ger inte utmärkelser till oss själva, dessa kommer avslås.


Texten nedan har du accepterat när du registrerade ditt pajkonto

Trots att administratörer och moderatorer på pajcafe.se kommer att försöka hålla alla oacceptabla inlägg borta från forumet är det omöjligt att granska alla inlägg. Alla inlägg uttrycker den enskilde författarens åsikter. Varken administrationen av pajcafe.se eller Jelsoft Enterprises Limited (utvecklare av vBulletin) kan hållas ansvariga för innehållet i något inlägg.
Genom att acceptera dessa regler garanterar du att du inte kommer att posta några inlägg som är obscena, vulgära, sexuellt förnedrande eller sexuellt trakasserande, uttrycker hat eller hot mot andra, eller på annat sätt bryter några lagar.
Administrationen av pajcafe.se reserverar sig rätten att radera, redigera, flytta eller stänga ett ämne av vilken anledning som helst.
 
In English

We are anxious that our users will know itself safe, secure and welcome.
Be nice against each other and treat your piefirends on the way that you want to become treated - with esteem!

User accounts that are not verified will be deleted.
Be serious with your profile information, nonsense is not tolerated. A warning and then delete the account, usually one week after the injunction.

§1 Postning of contributions

a. Be careful with mailing your contribution in correct forums. Your contribution will fit in on the matter that the forum intends.
b. If you do not find any forum that fits, be mailed in the open thread during other.
c. At postning in forums take into consideration morals and ethics.
d. Trash and degrading posts are not welcome on Pajen.

§2 The section will show what contribution acts about

a. Choose a section so that they can understand what your contribution acts about, sow helps you others pajsare to find in forums.
b. If your contribution is a question, complete your section with a question mark.
c. No uneven chars (type smilies or such in the section).


§3 The matter in the thread

a. Ensure that your matter is relevant and of interests for others.
b. If the discussion passes on to an entirely other/new matter than what section says will it be started a new thread with new section.
c. Be precise with the replies on the contributions. If you have thanked or sighed not reply with a contribution!
d. Each enough with copyright protected materials!


§4 Post-office in more than a forum about same matter

a. Choose which forum you believe fits goodest before you mail the contribution, mail only same matter in a forum.
b. About you mailed mis- announce moderator via PM!


§5 Problems in forums

a. The pie's members may obligation to report rule fractures to moderator or administrator via MEMORANDUMS alt. Via rapporteringsknappen that you find in each contribution.
b. Questions about borttagningar is taken with moderator via PM.
c. Moderator can anytime clear, change or to move a section or a matter, this cannot be appealed against!


§6 The Arcade

a. All playing are to in order to hit records, no squeak to be accepted!
b. Milking of playing is prohibited, (milking is to play same playing and to receive same point each time).
c. Wrong in playing will be reported in forums, during arcaden and playing that malfunction!
d. The playing should grade be set of the player.


§7 Warnings and Exclusions

a. pajcafe.se checks various activities that happen, however with reservation.
b. When something is reported checks we up this, alerts or can to shut down the person direct (banning).
c. The exclusion can be temporary or tillsvidare depending on which rule fracture as been carried out an act. It is [not at all] something we strive after, but unfortunately unavoidable in certain case.
d. pajcafe.se registers a reservation against the court to erase, edit, move or to close matters or contributions of which reason that entire pcs.


§8 Other rules

a. Dissemination of copyright protected materials is prohibited.
b. Ads and publicity (SPAM) is prohibited and joints to exclusion forever.
c. Person attacks, threats, hatred express, harassments, pornografi and obscene, vulgar and sexual humiliating contributions are forbidden in the forums . Fractures against this can evil to police report.


You accepted the text below when you registered your Pie account

Registration to this forum is free! We do insist that you abide by the rules and policies detailed below. If you agree to the terms, please check the 'I agree' checkbox and press the 'Register' button below.

Although the administrators and moderators of pajkastning v2 will attempt to keep all objectionable messages off this forum, it is impossible for us to review all messages. All messages express the views of the author, and neither the owners of pajkastning v2, nor Jelsoft Enterprises Ltd. (developers of vBulletin) will be held responsible for the content of any message.

By agreeing to these rules, you warrant that you will not post any messages that are obscene, vulgar, sexually-oriented, hateful, threatening, or otherwise violative of any laws.

The owners of pajcafe.se reserve the right to remove, edit, move or close any thread for any reason.